Bisneskurssien ja avointen yliopistojen yhdessä tuottamat opintojaksot tarjoavat yksinkertaisen keinon täyttää lukioille lukiolaissa asetettu velvoite korkeakouluyhteistyöstä. Toisin kuin avointen yliopistojen opinnot normaalisti, ovat yhteistyössä tuotetut opintojaksot sekä oppilaitoksille että opiskelijoille maksuttomia, ja verkossa suoritettavina niitä voi opiskella kaikkialla Suomessa.

Opintoja lukiolaisille on tarjolla Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa ja Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Suoritus hyväksiluetaan sekä lukion että asianomaisen yliopiston opintoihin. Muissa yliopistoissa opintopisteet tulee hakea erikseen. Kukin lukio myös tekee omat linjauksensa lukiossa hyväksyttävien opintopisteiden määrän suhteen.

Alta on luettavissa opintojaksojen tarkemmat kuvaukset, kurssitoteutuksien ja ilmoittautumisen aikataulut sekä koululta vaadittavat asiat, jotta lukiolaiset voivat opintoja suorittaa.

 

TATin ja Jyväskylän avoimen yliopiston yhdessä tuottamat opintokokonaisuudet

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa lukiolaisia yliopisto-opintoihin orientoivat opintojaksot Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta (2 op) sekä Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen (2 op). Opintojaksot pohjautuvat TATin Bisneskursseihin, mutta lisäksi niissä on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tuottamaa oppimateriaalia. Kurssin arvioinnista vastaa Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Opinnot sopivat toteutustavoiltaan ja laajuudeltaan (2 opintopistettä) lukion rinnalla opiskeltaviksi. Laajuus vastaa yhtä lukiokurssia.

Koulun vastuulla on lisätä opintojaksot kurssitarjottimelle ja ilmoittautumisen koordinoitu hoitaminen. Ilmoittautuminen syksyn opintojaksoille on päättynyt. Seuraavista toteutuksista tullaan tiedottamaan tällä sivulla.

 

Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta, 2 op

Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta -opintojaksossa tarkastellaan liiketoimintaa ja globalisaatiota eri näkökulmista. Opintojaksossa käsitellään globalisaation merkitystä liiketoiminnassa sekä talouden megatrendejä. Lisäksi tarkastellaan vastuullisen liiketoiminnan merkitystä liiketoiminnassa. Opintojaksossa tutustutaan myös strategian merkitykseen kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Aluksi perehdytään yleisesti talouden globalisaatioon ja toimintaympäristöön. Sen jälkeen edetään yritysten kansainväliseen toimintaan, johon sisältyvät yritysten globaalit strategiamallit, riskienhallinta, kilpailukykytekijät. Seuraava teema käsittelee talouden megatrendien ja kiertotalouden tarjoamia kaupallisia mahdollisuuksia. Vastuullinen liiketoiminta ja sen osa-alueet muodostavat oman teemansa.

Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen, 2 op

Kurssi luo pohjan kaupalliselle osaamiselle ja globaalille liikesivistykselle. Kauppojen aikaansaaminen ja asiakassuhteiden luominen ovat kaiken liiketoiminnan perusta. Myynnin osalta kurssilla keskitytään myyntitekniikoihin sekä ratkaisumyyntiin, jolla tarkoitetaan asiakkaiden tarpeisiin vastaamista luottamusta herättäen. Kaupallistamisen osalta syvennytään brändin rakentamiseen ja markkinoinnissa puolestaan digitaaliseen markkinointiin.

 

TATin ja Helsingin avoimen yliopiston yhdessä tuottama opintokokonaisuus

Lukiolaisille suunnattu Myynnin verkkokurssi (6 op). Prof. Petri Parvisen yliopistokurssi on tuotettu yhteistyössä TATin kanssa, ja se sisältää Parvisen oman materiaalin lisäksi Bisneskurssien tuottamia haastetehtäviä. Kurssisisällöistä, kurssilla etenemisestä sekä arvioinnista vastaa Helsingin yliopiston professori Petri Parvinen.

Myynnin verkkokurssi käsittelee erityisesti myynnin psykologiaa ja sitä kautta ihmisten kohtaamista tieteellisen tutkimuksen ja yritysesimerkkien kautta. Keskeisiä teemoja kurssilla ovat myyntiprosessit, myyntipsykologia, vuorovaikutus ja sen taktiikat, asiakkaiden profilointi, myyjä- ja asiakastyypit, persoonallisuuden vaikutus myyntityöhön, e-myynti sekä myynnin erilaiset työkalut. Opintojaksolta saa ammattimaisen myynnin perustiedot ja siihen liittyviä taitoja sekä ymmärrystä myyntityön perusteista – teorian lisäksi ammatillisesta näkökulmasta.

Kurssin ei tarvitse olla lukion omalla kurssitarjottimella, jotta opiskelija sen voisi suorittaa. Kouluilla on kuitenkin tärkeä rooli kurssimahdollisuuden viestimisessä ja ilmoittautumislinkin välittämisessä opiskelijoille. Opiskelijoita on hyvä muistuttaa jo ennen kurssi-ilmoittautumista, että he opintojakson hyväksytysti suoritettuaan ilmoittavat asiasta omalle opinto-ohjaajalleen tai muulle koulun henkilökunnalle. Koulu huolehtii kurssisuorituksen hyväksymisen lukion opintoihin.

Seuraavat kurssitoteutukset järjestetään syksyllä 2019 (kurssi alkaa 9.9., ilmoittautuminen auki 30.9. asti) ja keväällä 2020. Katso tarkemmat ilmoittautumisohjeet täältä.

 

Katso myös muut materiaalimme lukioille.