Bisneskurssien ja avointen yliopistojen yhdessä tuottamat opintojaksot tarjoavat yksinkertaisen keinon täyttää lukioille lukiolaissa asetettu velvoite korkeakouluyhteistyöstä. Toisin kuin avointen yliopistojen opinnot normaalisti, ovat yhteistyössä tuotetut opintojaksot sekä oppilaitoksille että opiskelijoille maksuttomia, ja verkossa suoritettavina niitä voi opiskella kaikkialla Suomessa.

Opintoja lukiolaisille on tarjolla Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa ja Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Suoritus hyväksiluetaan sekä lukion että asianomaisen yliopiston opintoihin. Muissa yliopistoissa opintopisteet tulee hakea erikseen. Kukin lukio myös tekee omat linjauksensa lukiossa hyväksyttävien opintopisteiden määrän suhteen.

Alta on luettavissa opintojaksojen tarkemmat kuvaukset, kurssitoteutuksien ja ilmoittautumisen aikataulut sekä koululta vaadittavat asiat, jotta lukiolaiset voivat opintoja suorittaa.

 

TATin ja Jyväskylän avoimen yliopiston yhdessä tuottamat opintokokonaisuudet

 

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2020–2021 opintoihin alkaa 1.8.2020.
Opintojen suoritusaika ilmoitetaan myöhemmin. 

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa lukiolaisia yliopisto-opintoihin orientoivat opintojaksot Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta (2 op), Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen (2 op) sekä Oma talous haltuun). Opintojaksot pohjautuvat TATin Bisneskursseihin, mutta lisäksi niissä on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tuottamaa oppimateriaalia. Kurssin arvioinnista vastaa Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Opinnot sopivat toteutustavoiltaan ja laajuudeltaan (2 opintopistettä) lukion rinnalla opiskeltaviksi. Laajuus vastaa yhtä lukiokurssia.

 

Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta, 2 op

Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta -opintojaksossa tarkastellaan liiketoimintaa ja globalisaatiota eri näkökulmista. Opintojaksossa käsitellään globalisaation merkitystä liiketoiminnassa sekä talouden megatrendejä. Lisäksi tarkastellaan vastuullisen liiketoiminnan merkitystä liiketoiminnassa. Opintojaksossa tutustutaan myös strategian merkitykseen kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Aluksi perehdytään yleisesti talouden globalisaatioon ja toimintaympäristöön. Sen jälkeen edetään yritysten kansainväliseen toimintaan, johon sisältyvät yritysten globaalit strategiamallit, riskienhallinta, kilpailukykytekijät. Seuraava teema käsittelee talouden megatrendien ja kiertotalouden tarjoamia kaupallisia mahdollisuuksia. Vastuullinen liiketoiminta ja sen osa-alueet muodostavat oman teemansa.

Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen, 2 op

Kurssi luo pohjan kaupalliselle osaamiselle ja globaalille liikesivistykselle. Kauppojen aikaansaaminen ja asiakassuhteiden luominen ovat kaiken liiketoiminnan perusta. Myynnin osalta kurssilla keskitytään myyntitekniikoihin sekä ratkaisumyyntiin, jolla tarkoitetaan asiakkaiden tarpeisiin vastaamista luottamusta herättäen. Kaupallistamisen osalta syvennytään brändin rakentamiseen ja markkinoinnissa puolestaan digitaaliseen markkinointiin.

Oman talouden hallinta, 2 op (UUSI, ensimmäinen toteutus syksyllä 2020)

Opintojaksolla annetaan työkaluja omaan talouteen liittyvään päätöksentekoon ja toimintaan. Lähtökohtana opintojaksolla ja oman talouden hallinnassa ovat tulojen ja varojen lisääminen sekä menojen ja sitoumusten hallinta. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy analysoimaan ja soveltamaan saamiaan työkaluja omassa arjessaan.

 

 

TATin ja Helsingin avoimen yliopiston yhdessä tuottama opintokokonaisuus

Lukiolaisille suunnattu Myynnin verkkokurssi (6 op). Prof. Petri Parvisen yliopistokurssi on tuotettu yhteistyössä TATin kanssa, ja se sisältää Parvisen oman materiaalin lisäksi Bisneskurssien tuottamia haastetehtäviä. Kurssisisällöistä, kurssilla etenemisestä sekä arvioinnista vastaa Helsingin yliopiston professori Petri Parvinen.

Myynnin verkkokurssi käsittelee erityisesti myynnin psykologiaa ja sitä kautta ihmisten kohtaamista tieteellisen tutkimuksen ja yritysesimerkkien kautta. Keskeisiä teemoja kurssilla ovat myyntiprosessit, myyntipsykologia, vuorovaikutus ja sen taktiikat, asiakkaiden profilointi, myyjä- ja asiakastyypit, persoonallisuuden vaikutus myyntityöhön, e-myynti sekä myynnin erilaiset työkalut. Opintojaksolta saa ammattimaisen myynnin perustiedot ja siihen liittyviä taitoja sekä ymmärrystä myyntityön perusteista – teorian lisäksi ammatillisesta näkökulmasta.

Kurssin ei tarvitse olla lukion omalla kurssitarjottimella, jotta opiskelija sen voisi suorittaa. Kouluilla on kuitenkin tärkeä rooli kurssimahdollisuuden viestimisessä ja ilmoittautumislinkin välittämisessä opiskelijoille. Opiskelijoita on hyvä muistuttaa jo ennen kurssi-ilmoittautumista, että he opintojakson hyväksytysti suoritettuaan ilmoittavat asiasta omalle opinto-ohjaajalleen tai muulle koulun henkilökunnalle. Koulu huolehtii kurssisuorituksen hyväksymisen lukion opintoihin.

Seuraavista kurssitoteutuksista tiedotetaan myöhemmin.

 

Katso myös muut materiaalimme lukioille.