Maailma muuttuu yhä pienemmäksi, ja globaaleilla megatrendeillä on valtava vaikutus niin yritysten kuin yksittäisten ihmistenkin toimintaan. Koska nuorille on nykypäivänä luontaista omaksua kansainvälisiä vaikutteita ja olla kosketuksissa vieraisiin kulttuureihin, oli itsestäänselvyys, että kansainvälisyys olisi kantavana teemana myös TATin Bisneskursseilla. 

Kansainvälisyys keskeisenä teemana

Bisneskurssien teemoilla yritetään vastata niihin tarpeisiin, joita yrityksillä on tulevaisuuden työntekijöitä kohtaan. Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä myynti- ja markkinointiosaaminen ovat esimerkkejä taidoista, joita kaikkien koulujärjestelmämme läpikäyneiden nuorien on syytä osata. Näitä taitoja tarvitsee kaikkialla riippumatta siitä, työskenteleekö koodarina, lääkärinä vai markkinointipäällikkönä. Jokaisella alalla tulee osata markkinoida ja myydä vähintään omaa osaamista ja ideoita. Bisneskursseilla opiskellaan vuorovaikutustaitoja ja kaupankäyntiä kansainvälisestä näkökulmasta tarkasteltuna. 

Kansainvälisyys ja vuorovaikutustaidot

Nobel-palkittu presidentti Martti Ahtisaari antaa Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot -kurssin opiskelijoille ohjeita, jotka antavat eväitä myös kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen. Ahtisaaren neuvot ovat: 

  • kuuntele 
  • etsi yhteinen näkemys 
  • ole kärsivällinen 
  • kohtele kaikkia tasavertaisesti ja kunnioittavasti 
  • pyri yhteistyöhön.  

Presidentti Ahtisaari on omalla esimerkillään näyttänyt, että nämä ohjeet ovat kansainvälisiä, universaaleja malleja vuorovaikutuksessa. Neuvottelutaidot auttavat löytämään yhteistyömahdollisuuksia, kun taas väittelyt usein ajavat ihmisiä erilleen. 

Kansainvälinen kosmopoliitti hallitsee globaalin liiketoimintakulttuurin

Kansainvälisyys on myös kulttuurien tuntemista. Aika-, tila- ja elekäsitysten erojen tietäminen on osa globaalia liikesivistystä, jota on mahdollista oppia Globaalit markkinat -kurssilla. Moni nuori tulee työskentelemään yrityksessä, jossa työkaverit ja asiakkaat ovat useista eri kulttuureista. Kulttuurista ja liikesivistyksellistä pääomaa omistava kosmopoliitti oli menestyjä jo renessanssin aikana. 

Globaalit markkinat -kurssi syventää kansainvälisyyden teemaa myös globaalin kaupan ja siihen liittyvien näkökulmien kautta, joten sen sisällöt tukevat sekä kaupallista osaamista että kansainvälistymisen valmiuksia. Suomi on pieni avotalous, jonka taloudellinen hyvinvointi ja työpaikat ovat riippuvaisia suomalaisten yritysten ja työntekijöiden kyvystä pärjätä globaalien markkinoiden kilpailussa. Mitä enemmän nuorilla on kansainvälistymisen valmiuksia, sitä paremmin he pärjäävät luovassa tuhossa. Luova tuho syntyy, kun innovatiivinen yrittäjä keksii uuden tuotteen, palvelun tai tavan toimia, joka tappaa vanhaa liiketoimintaa, mutta luo samalla uutta ja vie kehitystä eteenpäin. Globaali kansalaisuus, kansainvälisyys, on sopeutumisen taitoa jatkuvaan muutokseen, jota luova tuho aiheuttaa. 

Kansainvälisyys on vastuullisuutta

Vastuullinen liiketoiminta ja sen periaatteiden tunteminen sekä niihin sitoutuminen vaatii yrityksiltä ja niiden henkilöstöiltä kansainvälistymisen valmiuksia. Sekä ympäristön että työntekijöiden kohtelulla on vaikutuksia globaalilla tasolla. Kuluttajat ovat entistä tiedostavampia, ja some-aikakaudella vastuuton liiketoiminta ei ole kansainvälisesti menestyksekästä pitkällä tähtäimellä.  

TATin Bisneskursseilla opitaan kiertotaloutta ja sen liiketoimintamalleja sekä vastuullisen liiketoiminnan periaatteita. Kansainvälisyyden testi yritykselle ja sen henkilöstölle on käytännössä se, että yrityksen toiminta kestää tarkastelun vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueiden näkökulmasta.  

Nuoret ovat avoimia kansainvälisyydelle

Suomalaiset nuoret ovat kielitaitoisia ja avoimia kansainvälisyydelle. Vastuullisuutta on antaa nuorille jatkuvasti virikkeitä ja mahdollisuuksia parantaa omia kansainvälistymisen valmiuksia. Toisaalta kyse on myös nuorten vahvuuksista ja kiinnostuksenkohteista, joita on syytä ylläpitää, tukea ja kehittää. Kouluilla on tässä tehtävässä avainrooli. TATin Bisneskurssit on väline, joka auttaa kouluja tässä työssä. TATin Bisneskurssien opiskelijapalaute on vahvistanut sen, että sisällöt ovat vastanneet nuorten odotuksia.  


Sami Mäki

sisältöasiantuntija

Kirjoittaja on oppimisympäristöjen sisältöihin erikoistunut aineenopettaja, joka haluaa kulkea koulutuksen kehittämisen etujoukossa. Hänelle osaamisen kehittäminen sekä uusien toimintatapojen kokeilu on elinehto. Kirjoittaja arvostaa myös vanhoja asioita, kuten vinyylilevyjä.