Slushin sivutapahtumassa Takeoffissa pohjoismaiset toisen asteen opiskelijat oppivat tulevaisuuden työelämätaitoja erilaisissa workshopeissa. Sitran workshopissa nuoret haastettiin miettimään, mitä taitoja heillä on maailman suurien haasteiden ratkaisemiseksi ja mitä taitoja he vielä tarvitsisivat.

Sitran asiantuntijat Nani Pajunen ja Riitta Silvennoinen herättelevät pohtimaan aiheen tärkeyttä:

– Arvion mukaan 75 % maailman ihmisistä tulee tulevaisuudessa asumaan kaupungeissa. Kuinka saamme tulevaisuuden kaupungit toimimaan kiertotalouden mukaisesti? Kuinka suunnittelemme ja rakennamme nämä kaupungit – mitä materiaaleja rakentamisessa käytetään, miten tuotamme energian, miten pystymme järjestämään liikenteen kestävästi, entä onko paikallinen ruuantuotanto mahdollista? Kasvava väestömäärä maapallolla haastaa meidät ylipäätään ratkaisemaan ruuantuotannon ja puhtaan veden haasteet globaalisti. Moni luonnonvara on jo loppumassa maapallolla. Kuitenkin meillä on vielä ratkaisematta, miten materiaalit saadaan kiertämään tehokkaasti takaisin käyttöön. Näihin valtaviin kysymyksiin etsimme workshopissamme sekä ratkaisuja että myös taitoja, joita ratkaisujen kehittäminen tulee vaatimaan.

 

Nuorten ehdotuksista pontta
koko väestön yhteisiin talkoisiin

Takeoffin työpajassa kävi päivän aikana 350 toisen asteen opiskelijaa, jotka näyttivät tiedostavan hyvin nämä maailman suuret haasteet ja lähtivät innostuneesti ja ennakkoluulottomasti ratkaisemaan niitä. Jokaiselle ryhmälle oli annettu yksi haaste, jota ratkaistiin puolen tunnin työpajan aikana.

Monien ryhmien vastuksissa korostuivat oikeudenmukaisuus ja ihmisen huomioon ottaminen suurten haasteiden ratkaisuissa. ”Keskeisintä on kuunnella ja kunnioittaa muita”, kirjoitti yksi materiaalien kierrätystä ratkaiseva ryhmä. Toinen ryhmä nosti esille rikkaiden maiden vastuun vesivarojen riittävyydestä ja järkevästä käytöstä sekä kehitysyhteistyön merkityksen. ”Vesi on ihmisoikeus, ei bisnes”, korosti kolmas ryhmä. Yksi ryhmä puolestaan oli miettinyt työttömien uudelleenkoulutusta materiaalien kierrätyksen tehtäviin, ja eräs ryhmä huolehti viisaasti siitä, että haasteiden ratkaisussa tartutaan aina itse juurisyihin.

Opiskelijat tunnistivat hienosti omia vahvuuksiaan ja osasivat yhdistää taitojaan haasteiden ratkaisuihin. Tarvittavien taitojen joukosta nousivat kaikkien haasteiden kohdalla esille erityisesti insinööritieteet, rahoitus, luovuus sekä ymmärrys politiikasta, laista ja vaikutusmahdollisuuksista.

– Tässä hyviä vinkkejä myös opetussuunnitelmien uudistamiseen. Opoilla on tärkeä rooli ohjata nuoret opintopoluille, jotka tähtäävät siihen, että me koulutamme jatkossa tulevaisuuden osaajia emmekä nykypäivästä selviytyjiä, pohtivat Pajunen ja Silvennoinen ja jatkavat:

– Työpajan vetäjänä oli hienoa huomata, että opiskelijat eivät nujertuneet haasteiden alle vaan keksivät innovatiivisia ja vaikuttavia ratkaisuja laajalla skaalalla. Ruotsalaisen opettajan kanssa totesimme, että on täysin epäreilua, että näillä fiksuilla nuorilla on harteillaan näin suuria haasteita. Ei jätetä heitä yksin, vaan työskennellään yhdessä. Tavoite on, että nyt työssä olevat ihmiset tarttuvat yhtä suurella innolla taklaamaan maailman suuria haasteita kuin nämä Takeoffiin osallistuneet opiskelijat.

 

Näin nuoret ratkaisisivat heille esitettyjä yksittäisiä haasteita

Kestävän ruuantuotannon haasteessa joukkueet lähtivät kehittämään uusia vaihtoehtoisia ruokia ruokavalioon, lisäämään paikallista ruuantuotantoa kaupungeissa, hyödyntämään tehokkaasti luonnon raaka-aineita sekä keskittyivät koulutukseen ja ihmisten innostamiseen. Moni ryhmä puuttuisi myös verotukseen, jotta maatalous olisi viljelijälle kannattavaa ja terveellinen lähiruoka olisi edullista. Kansainvälinen yhteistyö nähtiin tärkeänä sekä osaamisen että teknologian kehittämisen kannalta. Entä mitä taitoja tiimit kokivat tarvitsevansa, että ratkaisut saadaan toteutettua? Tärkeimpinä taitoina nähtiin maatalouden, insinööritieteiden, kemian, biologian, lain ja rahoituksen ymmärtäminen. Lisäksi koettiin, että taiteelliset ja sosiaaliset taidot sekä politiikan ymmärtäminen ovat tärkeitä.

Kaupungistumisen haasteisiin tiimit tarttuisivat lisäämällä uusiutuvaa energiaa, viheralueita ja kattopuutarhoja sekä parantamalla merkittävästi julkista liikennettä ja pyöräilymahdollisuuksia. Tiimit korostivat suunnittelun merkitystä ja tehokasta maankäyttöä sekä kierrätysmahdollisuuksien parantamista kaupungeissa. Vastauksissa korostuivat kriittisen ajattelun taito, insinööritaidot, rahoitusmaailman ymmärtäminen sekä luovuus, mutta erityisesti kaupungistumisen haasteiden ratkaisemiseksi tarvittavien taitojen valikoima oli laaja aina arkkitehtuurista koodaukseen ja tiimityöhön sekä urheilullisuudesta avoimuuteen.

Puhtaan juotavan veden saatavuutta lähdettiin ratkaisemaan monin keinoin, mutta keskeisimmäksi ratkaisuksi näytti nousevan koulutus sekä teknologiset ratkaisut, kuten suodatustekniikat ja veden kierrätys. Ratkaisuissa nostettiin esiin elämäntapamuutosten tarpeellisuutta, kuten kasvisruokaan siirtymistä, kierrätettyjen vaatteiden käyttämistä ja veden tuhlaamisen välttämistä. Ratkaisuihin tarvittavissa uusissa taidoissa korostuivat vahvasti tieteiden (insinööritieteet, luonnontieteet) osaaminen sekä koulutus ja rahoitus. Tärkeinä taitoina pidettiin myös luovuutta ja politiikan tuntemusta sekä loogista ajattelua.

 

Taloudelliset ohjauskeinot ja hauskuus keinoja tehostaa
materiaalien kiertoa ja taltuttaa liikenteen haasteita

Materiaalien kiertoa tehostettaisiin palkitsemalla taloudellisesti yrityksiä kierrätysraaka-aineiden käytöstä. Tämä voisi tapahtua ohjauskeinojen kautta. Koulutusta tarvittaisiin lisää ja myös älykkäiden teknologioiden ratkaisuja tarvittaisiin materiaalien lajitteluvaiheeseen. Tärkeänä koettiin ihmisten motivointi; kierrätyksen pitäisi olla hauskaa ja motivoivaa. Kierrätystä voisi ajatella myös innovatiivisilla tavoilla ja hyödyntää esimerkiksi taiteen keinoja asian edistämisessä. Moni ryhmä nosti esille myös suunnittelun tärkeyden; materiaalien pitäisi olla helposti kierrätettäviä. Materiaalin kierron tehostamiseen tarvittavista osaamisista nousi esille jälleen rahoituskentän osaaminen sekä materiaali- ja insinööritieteet, mutta tärkeinä taitoina pidettiin myös sosiaalisia taitoja, kielitaitoa sekä kykyä vaikuttaa.

Liikenteen haasteiden ratkaisuissa nousivat voimakkaasti esille uusiutuvan energian ja julkisen liikenteen merkittävä lisääminen sekä ihmisten kannustaminen kävelyyn ja pyöräilyyn. Moni ryhmä halusi taloudellisilla ohjauskeinoilla varmistaa, että julkisen liikenteen ja vähäpäästöisten kulkuneuvojen määrä lisääntyisivät. Kaupunkisuunnittelun rooli nähtiin tärkeänä, ja ryhmissä pohdittiin myös, miten kaupungeissa pyöräileminen ja kävely saataisiin tehtyä helpoksi ja houkuttelevaksi. Ryhmät korostivat myös, että julkisen liikenteen pitäisi olla hauskaa, halpaa ja nopeaa, ja sitä pitäisi olla tarjolla myös suurien kaupunkien ulkopuolella! Jotta liikenteen haasteet saataisiin ratkaistua, tiimit kaipasivat lisää osaamista erityisesti rahoituksesta ja insinööritieteistä. Myös taidot motivoida, johtaa, markkinoida ja tehdä yhteistyötä nousivat esille.