Lukion yleissivistävästä vaikutuksesta ja sen toteutumisesta käydään aika ajoin julkista keskustelua, mikä on hyvä asia. Lukiokoulutuksen laaja uudistushanke käynnistettiinkin vuonna 2017, ja uudistushanke sisältää lukiolain lisäksi myös opetussuunnitelman perusteet. Opetussuunnitelmat otetaan käyttöön paikallisesti 1.8.2021.

Nykyaikaista käsitystä yleissivistyksestä palvelevat LOPS2021:n laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, ja nämä muodostavat lukion oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueita on kuusi:

  • Hyvinvointiosaaminen
  • Vuorovaikutusosaaminen
  • Monitieteinen ja luova osaaminen
  • Yhteiskunnallinen osaaminen
  • Eettisyys ja ympäristöosaaminen
  • Globaali- ja kulttuuriosaaminen

 

LOPS2021 Bisneskursseilla

 

Hyvinvointiosaaminen 

TATin Bisneskurssit ovat etukenossa, sillä toisen asteen oppimateriaalimme tarjoavat jo nyt laaja-alaista osaamista tukevia tietoja ja taitoja. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueista ensimmäinen, hyvinvointiosaaminen, on oman elämän hallintaa sen kaikilla osa-alueilla. Tähän kuuluu myös oman talouden hallinta ja työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittäminen. Oman talouden hallintaan kuuluvaa hyvinvointiosaamista voi oppia esimerkiksi Bisneskurssien materiaalissa Talous, raha ja yrittäjyys, jossa muun muassa opitaan sijoittamisen perusteita. Oman talouden hallinnan lisäksi myös oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen on tärkeä taito, joka korostuu nuoren siirtyessä jatko-opintoihin ja työelämään. Tästä syystä työelämätaitoja olisi tärkeää harjoitella ja kartuttaa jo ennen työelämään astumista, kuten Bisneskursseilla tehdään. Bisneskurssien oppimateriaalien avulla opitut tulevaisuuden työelämätaidot pohjautuvat Euroopan komission EntreCompiin.

 

Vuorovaikutusosaaminen 

Listan toista osa-aluetta eli vuorovaikutusosaamista voi kehittää monin eri tavoin kaikissa inhimillisen elämän tilanteissa, jotka tuovat arvokasta kokemuspääomaa. Lukiossa nuori oppii yleensä hyvän argumentoinnin perusteita osana kriittisyyttä ja demokratiaan kuuluvaa aktiivisen kansalaisen ihannetta. Usein tämä liitetään taitavaan väittelyyn, mutta vuorovaikutusosaamisessa on kyse myös neuvottelutaidoista. Bisneskurssien materiaaleista erityisesti Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot antaa valmiuksia neuvottelutaitoihin, joka on nykypäivän työelämässä hyödyllinen taito, koska työtä tehdään yhä enemmän tiimeissä. Materiaalin avulla nuori oppii myös tunnistamaan erilaisia kommunikointityylejä ja sopeuttamaan omaa kommunikointiaan suhteessa muihin.

 

Eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä monitieteinen ja luova osaaminen 

Bisneskurssien oppimateriaaleissa on niin ikään vahva eettisyyden ja ympäristöosaamisen näkökulma yhdistettynä monitieteiseen ja luovaan osaamiseen, jotka nekin ovat laaja-alaisen osaamisen osa-alueita. Yritystoiminnassa taloudellinen vastuullisuus, sosiaalinen vastuullisuus ja ympäristövastuu ovat nykypäivänä paitsi eettistä, niin myös kannattavaa liiketoimintaa. Yrittäjänä ja työntekijänä nykynuoret pitävät erittäin tärkeänä sitä, että he voivat allekirjoittaa oman tai työnantajansa yritystoiminnan eettiset periaatteet. Vastuullinen liiketoiminta ja kiertotalous ovat vahvasti esillä Bisneskurssien oppimateriaaleissa. Kiertotalouden liiketoimintamallien tunteminen antaa pohjaa uudenlaiselle ja eettisesti kestävälle liiketoiminnalle.

 

Yhteiskunnallinen osaaminen 

Yhteiskunnallinen osaaminen laaja-alaisen osaamisen osa-alueena korostaa esimerkiksi sitä, että opiskelija sisäistää yritteliään ja uudistumishenkisen asenteen eri elämän osa-alueilla. Lisäksi yhteiskunnallinen osaaminen tukee opiskelijaa hänen suuntautuessaan jatko-opintoihin ja työelämään. Koko TATin ja samalla TATin Bisneskurssien keskeinen missio on nuorten talous- ja työelämätaitojen edistäminen sekä nuorten auttaminen innostumaan yrittäjyydestä. TATin Bisneskursseilla tätä toteutetaan esimerkiksi antamalla nuorelle tietoa ja osaamista siitä, miten hän voi hyödyntää oppimaansa kaupallista osaamista sekä työnhaussa että työelämässä.

 

Globaali- ja kulttuuriosaaminen

Globaali- ja kulttuuriosaaminen laaja-alaisen osaamisen osa-alueena korostaa kansainvälistymisen valmiuksia ja niiden vahvistamista. Koska suomalaiset yritykset ovat yhä kansainvälisempiä, niin nuorten kulttuuriosaaminen on kovaa pääomaa työelämässä. Kulttuuriosaamisessa vieraiden kielten osaaminen on tärkeää, mutta erilaisten liiketoimintakulttuurien tuntemisen vaatimukset ovat myös kasvaneet työelämässä. Eri kulttuurien erilaiset aika- ja tilakäsitykset voivat vaikeuttaa kommunikointia, joten kulttuuriosaaminen on kytköksissä myös vuorovaikutusosaamiseen, johon Bisneskurssien Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot edellä mainitusti pureutuu. Kuitenkin myös kansainvälistä liiketoimintaa käsitellään Bisneskursseilla monesta eri näkökulmasta erityisesti Globaalit markkinat –oppimateriaalissa. Nuoret myös pääsevät harjoittelemaan eri kulttuurien välistä vuorovaikutusta Bisneskurssien kansainvälisessä Takeoff-tapahtumassa, jossa mukana on suomalaisnuorten lisäksi nuoria ulkomailta. Ja onhan TATin Bisneskursseja saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.

 

TATin Bisneskurssien oppimateriaalit toimivat joko itsenäisinä lukion moduuleina tai eri oppiaineissa soveltuvin osin oppimateriaaleina. Bisneskurssien oppimateriaaleja voit tilata maksutta käyttöösi osoitteesta bisneskurssit@tat.fi.


Sami Mäki

sisältöasiantuntija

Kirjoittaja on oppimisympäristöjen sisältöihin erikoistunut aineenopettaja, joka haluaa kulkea koulutuksen kehittämisen etujoukossa. Hänelle osaamisen kehittäminen sekä uusien toimintatapojen kokeilu on elinehto. Kirjoittaja arvostaa myös vanhoja asioita, kuten vinyylilevyjä.