Bisneskursseilla harjoiteltavat tulevaisuuden työelämätaidot vastaavat yleiseurooppalaista yrittäjyyskasvatuksen linjaa. Erillisillä taitotavoitteilla tuetaan kokonaisvaltaista osaamisen kehittymistä kursseilla niin, että tiedot ja taidot täydentävät sopivassa suhteessa toisiaan.  

Tulevaisuuden työelämätaidot pohjautuvat EntreCompiin

Taitomääritelmät pohjautuvat toisen asteen opetussuunnitelmiin, sekä EU:n julkaisemiin kuvauksiin tulevaisuuden edellyttämistä taidoista. Tärkeimpänä yksittäisenä lähteenä on toiminut Euroopan komission vuonna 2016 julkaisema Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp). Bisneskurssit myös mainitaan virallisesti yhtenä EntreCompin käytännön sovelluksena.

Taitotägäyksiä löytyy Bisneskursseilta vain sellaisten sisältöjen kohdalla, joiden tehtävänanto antaa mahdollisuuden jonkin tietyn taidon harjoitteluun. Tulevaisuuden työelämätaidot ovat kaikkia kurssisisältöjä läpileikkaavia yleisiä taitotavoitteita, joiden merkitys ei korostu ainoastaan liiketoiminnassa vaan yhtä lailla muuallakin työelämässä. Päivitetyt Bisneskurssien tulevaisuuden työelämätaidot jakautuvat kolmeen kategoriaan.

Tartu toimeen!

Kaikki toiminta lähtee siitä, että ylipäänsä aloitetaan tekemään. On opittava näkemään mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös tunnistamaan riskejä. Toimintaa tulee viedä eteenpäin vastuullisesti, mikä tarkoittaa eettisten näkökulmien lisäksi myös sitä, että sovitut ja tavoitteeksi asetetut asiat viedään maaliin asti. Monipuolinen ja luotettava yhteistyöverkosto tukee asioiden eteenpäin viemistä ratkaisevasti mutta vaatii myös sosiaalisia taitoja.

  • Aloitteellisuus: Taito tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja kehittää ideoita, sekä reagoida niihin oma-aloitteisesti eteenpäin vievällä tavalla. Toisaalta myös kyky tunnistaa ja ottaa huomioon erilaisia toimintaan liittyviä riskejä. Aloitteellisuus ei tarkoita vain välitöntä toimeen tarttumista, vaan myös kykyä optimoida toiminnan ajoitus ja rohkeutta viedä asiaa eteenpäin juuri oikeaan aikaan.
  • Yhteistyö: Taito tehdä asioida yhdessä siten, että yhteistyö tuottaa todellista lisäarvoa toimintaan. Yhteistyöhön liittyy sosiaaliset taidot, kuten vuorovaikutus. Yhteistyötaitojen avulla voi rakentaa ympärilleen luottamukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa verkostoa. Toisaalta juuri yhteistyötaitojen myötä löyhä ryhmässä työskentely saadaan muuttumaan tavoitteelliseksi tiimityöskentelyksi, jossa eri persoonallisuudet täydentävät luontevasti toisiaan.
  • Vastuullisuus: Taito pitää sinnikkäästi kiinni yhdessä sovituista ja tärkeinä pidetyistä asioista. Vastuullinen toiminta on pitkäjänteistä, läpinäkyvää sekä myös eettiset näkökulmat huomioon ottavaa. Vastuullisuus herättää arvostusta ja luottamusta, jolloin yhä useampien on helpompi sitoutua toimintaan tehden siitä samalla myös kestävämpää, yhteisöllisempää ja vaikuttavampaa.

Opi jatkuvasti!

Oppiminen on läsnä vähintäänkin mahdollisuutena kaikkialla. Oppiminen ei kata ainoastaan uusien asioiden omaksumista, vaan myös erilaisten ajatteluprosessien ja tunnetilojen hahmottamista. Omia ajattelu- ja tunnetaitoja kehittämällä voi tukea huomattavasti omaa oppimista ja siten ymmärrystä ympäröivästä maailmasta. Maailman muuttuessa nopeammin kuin koskaan, edellyttää mukana pysyminen jatkuvaa uusien asioiden omaksumista ja toisaalta myös kriittisyyttä.

  • Oppimistaidot: Taito auttaa itseään oppimaan. Tämä edellyttää ymmärrystä siitä, millainen on oppijana, ja millaiset olosuhteet sekä apuvälineet tukevat parhaiten omaa opiskelua. Oppimistaitoihin liittyy olennaisesti myös kyky oppia yhdessä muiden kanssa sekä kiinnostus ja uteliaisuus uusia asioita kohtaan.
  • Empatia: Taito eläytyä toisen asemaan, jotta ymmärtäisi toisen näkökulman ja siitä aiheutuvat tuntemukset jossakin tietyssä tilanteessa.Bisneskursseilla empatia nähdään laajemmin siten, että se kattaa yleisesti sosiaaliset tunnetaidot, jotka perustuvat kykyyn ymmärtää ensin omia tuntemuksiaan ja syitä niiden takana.
  • Kriittinen ajattelu: Taito harjoittaa tieteellistä, johdonmukaista ja arvioivaa ajattelua.Kriittisen ajattelun aikana hyödynnetään tietoa mahdollisimman loogisesti, objektiivisesti ja tapauskohtaisesti. Olennaista on voida osoittaa päätelmien perustuvan faktoihin oletusten ja ennakkoluulojen sijaan. Kriittistä ajattelua ei pidä nähdä negatiivisena kritisoimisena vaan kyseenalaistamisen myötä kehitystä edistävänä järkeilynä.

Avaa silmät maailmalle!

Maailma on kutistunut. Etenkin viime vuosina harppauksina kehittynyt digitaalinen teknologia on rakentanut siltoja ja ikkunoita eri maiden välille. Samalla kaupankäynti ja työmarkkinat ovat vapautuneet ja kansainvälistyneet. Ihmisten siirtymistä maiden välillä on helpotettu ja matkustaminen on halventunut. Ihmiset ovat globaalisti tiedostavia ja kynnys kansainväliseen yhteistyöhön niin yritysten, kuin yksilöidenkin osalta on matala. Tämä tuo mukanaan hienoja mahdollisuuksia, mutta myös monia haasteita.

  • Digitaalisuus: Taito hyödyntää digitaalista teknologiaa tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Olennaista on hallita yleisimmät digitaaliset työvälineet, jotta työskentely laitteilla ja sovelluksilla tuo lisäarvoa oman työn tehokkuuteen, mielekkyyteen ja jakamiseen. ”Digitaidot” edellyttävät myös jatkuvaa päivittämistä teknologian kehittyessä.
  • Kansainvälisyys: Taito kommunikoida ja tulla toimeen erilaisten kulttuurien kanssa. Kansainvälisyyteen liittyvät taidot eivät tarkoita ainoastaan kielitaitoa, vaan myös kulttuurista osaamista, jota edellytetään,kun tarkoituksena on tehdä rakentavaa yhteistyötä eri taustaisten ihmisten kanssa.
  • Sopeutuvaisuus: Taito sopeutua erilaisiin, nopeastikin vaihtuviin tilanteisiin ja rooleihin. Kyseessä on enemmänkin oikeanlainen asennoituminen jatkuvaan muutokseen kuin yksittäinen taito. Olennaista on avoimuus ja joustavuus uusia asioita kohtaan, sekä kyky kokeilla erilaisia rooleja ja ympäristöjä. Sopeutuvaisuus on taito, jonka avulla opimme elämään jatkuvassa muutoksessa ja epävarmuudessa.

 

Bisneskurssien tulevaisuuden työelämätaidot jaetaan kolmeen osaan.

Taitoja voi hyödyntää myös muussa opetuksessa

Bisneskurssien harjoitukset on suunniteltu siten, että ne tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden oppia näitä tulevaisuuden työelämätaitoja. Taidot, joita yksittäisen harjoituksen aikana opitaan, on aina ”tägätty” kyseiseen tehtävänantoon. Mikäli tavoitteena on muussakin opetuksessa tukea nuorten työelämätaitoja, mutta tarkemmat taitomääritelmät vielä puuttuvat, kannattaa hyödyntää näitä yhdeksää pitkälle harkittua taitokuvausta.