Som tidigare nämnts, kommer Businesskursernas läromaterial att uppdateras. Om du missat nyheten, kan du läsa den här. I nyheten presenterar vi innehållet i de förnyade läromaterialen, berättar om nya inlärningsplattformen samt tipsar om när man kan få läromaterialet i eget bruk.

Funderar du ändå hur du kunde använda det uppdaterade materialet på bästa möjliga vis i din egna undervisning? Hur passar läromaterialet in i skolans läroplan? Nedan kan du läsa läromaterialets mål samt tips till hur du kan koppla materialet ihop med läroplanen.
Ifall våra gamla businesskurser är inplanerade hos er till nästa år hittar du tips i slutet av nyheten till att utnyttja även dem.

Redan bokade eller igångvarande kurser kan användas på Claned-plattformen ännu hela höstterminen 2021.

 

Lärandemål för Businesskurserna

 

Kontroll över den egna ekonomin (2 sp)

 

• Studiematerialet ska fungera som ekonomilära på andra stadiet. Materialets tyngdpunkt är i kontroll över den egna ekonomin.
• Målet är att kontroll över den egna ekonomin ses som en betydelsefull del av ett gott liv, samt att den unga vill bära ansvar över sin ekonomi och att hen i framtiden kan försörja sig själv.
• Studiematerialet väcker eleven till att uppfatta fenomen i den globala marknaden. Efter att eleven har studerat materialet förstår hen bättre ekonomins betydelse för samhället samt hur viktigt det är att ha kontroll över den egna ekonomin.
• Med hjälp av materialet lär sig och förstärker den unga sina kompetenser i ekonomi och därmed förstärks självförtroendet gällande den egna ekonomin. Den unga lär sig om att tjäna pengar, ansvarsfull konsumering, besparingar samt placeringar, försäkringar och låntagande.
• Förutom information erbjuds den unga konkreta hjälpmedel till den egna finanshanteringen. Då dessa tas i bruk ökar förståelsen över den egna ekonomin som helhet, inte minst gällande inkomster och utgifter.

Bland annat följande punkter förenar studiematerialet med gymnasiets läroplan: gymnasiets värdegrunder, utvecklandet och utnyttjandet av arbetslivs- och matematiska färdigheter, planeringen av den personliga ekonomin, bekantandet med den globala ekonomin under historialektionerna, ekonomiundervisningen inom samhällsläran samt studiehandledningen där kontrollen över den egna ekonomin undervisas.

Studiematerialet förenas även med grunderna för yrkesutbildningsexamen: målet med att ha kontroll över den egna ekonomin, studierna i medborgarkunskap och utvecklingen och tillämpandet av matematiska kunskaper.

 

Arbetslivskunskap (2 sp)

 

• Arbetslivskunskap-studiematerialet uppmuntrar den unga till att planera sin framtid samt förstärka sina fortbildnings- och arbetslivskompetenser. Eleven lär sig arbetslivskunskaper, vilka hen kommer att ha nytta av i det ständigt förändrande arbetslivet.
• Med hjälp av mångsidiga uppgifter förbereder sig den unga för arbetssökande. Hen lär sig även att känna igen den egna kompetensen. Kännedomen av olika karriärer ökar och eleven får veta om olika typer av sysselsättning.
• Den unga lär sig även kunskaper som stödjer hen i att vara en del av arbetsgemenskapen. Interaktionskunskaper poängteras i materialet – bland annat samarbets- och förhandlingskunnande. Jämställdhet lyfts fram som en viktig arbetslivskunskap. Eleven lär sig att förstå hur betydelsefullt det är med diverse arbetsmiljöer.
• Även arbetsvälmående framhävs i studiematerialet. Den unga lär sig vilka grejer är bra att ta i beaktande då det talas om arbetsvälmående. Eleven uppmuntras till att ta hand om sin hälsa och arbetsförmåga samt värdera arbetsmiljön. Dessutom talas det om individens och arbetsgemenskapets ansvar samt vad man kan göra i möjliga problemfall.
• Framtida inflytanden inom arbetslivet behandlas även i materialet, till exempel utnyttjandet av artificiell intelligens samt data.

Materialet svarar på läroplansgrunderna i gymnasiet bland annat med att utveckla framtida arbetslivsbehov. Materialet kan användas till att utnyttja i undervisningen av livskompetens, samhällelig kompetens och medborgarskap, samt mångsidig kompetens. Materialet kan utnyttjas även som en länk till arbetslivet i undervisningen av enskilda discipliner. Speciellt lämplig är materialet till studiehandledningskursen SP 2. Enligt gymnasielagen ska den unga ha möjlighet till att utveckla sina arbetslivskunskaper.

Studiematerialet förenas även med grunderna för yrkesutbildningsexamen: till exempel helheten samhälls- och arbetslivskunnande – medborgarkunskap, arbetslivskunskap, kunskaper i studie- och karriärplanering, och uppehållet av arbetsförmåga och hälsa. Dessutom kan materialet utnyttjas i att undervisa nyckelfärdigheter för livslångt lärande. Speciellt nyckelfärdigheterna interaktion och samarbete förenas med materialet smidigt.

 

Företagskunskap (2 sp)

 

• Via Företagskunskap-studiematerialet bekantar sig den unga med företagande och hen lär sig initiativtagande, organisering, planering och kreativitet. Läromaterialet erbjuder färdigheter till att bli företagare med hjälp av information, uppgifter och via olika exempel och modeller. Materialet uppmuntrar till att fundera på företagande som ett alternativ och ger samtidigt basinformation om hur betydelsefullt företagande är för både individen och samhället. Således passar materialet både elever som blir företagare som också dem som blir arbetstagare.
• Med hjälp av studiematerialet lär sig den unga att känna igen sina egna styrkor, observera företagsverksamhetsmöjligheter, samt förverkliga egna idéer. Via studiematerialet uppfattar eleven även ekonomiska aspekter som hör till att driva ett företag. Eleven får också lära sig om olika företagstyper, samt deras tillvägagångssätt. Likaså ansvar och plikter som har att göra med företagande behandlas.
• De unga får bekanta sig med grunderna i försäljning och kundbetjäning samt fundera på igenkännande av olika kundgrupper. Även marknadsföring diskuteras. I materialet förklaras också vad nätverk är och eleverna får lära sig vikten av att forma sociala nätverk i dagens arbetsliv.
• I materialet granskas också olika delar av ansvarfull affärsverksamhet samt cirkulär ekonomi.

Materialet förenar sig med läroplanen i gymnasiet bland annat på punkten att skapa arbetslivsfärdigheter speciellt från företagandets synvinkel. Materialet är även enhetligt med målen i ekonomisk matematik och företagsundervisningen inom studiehandledning. Dessutom är materialet starkt ihopkopplat med undervisningen i samhällslära. Enligt gymnasielagen ska de unga ha möjlighet till att utveckla företagarkompetens.

Studiematerialet förenas även med grunderna för yrkesutbildningsexamen bland annat via den gemensamma ”Företagande och entreprenörskap”-studieperioden samt med de riksomfattande valbara studieperioderna om företagande: ”Att jobba i företag” och ”Planering av företagsverksamhet”. Materialet sammanfogas speciellt med nyckelfärdigheterna i livslångt lärande (företagarkompetens).


Hur kan du vid behov använda dig av Businesskursernas gamla material ännu under nästa läsår?

 

Anpassa användningen av de uppdaterade kursmaterialen

Har du planerat redan nästa hösts kurser på basis av innehållet i de gamla Businesskurserna? Ingen fara – samma innehåll hittar du även i de nya studieperioderna. De är endast annorlunda paketerade och innehåller även nya, uppdaterade innehåll. Bekanta dig med innehållens nya placering med hjälp av följande förklarning:

1. Försäljning, marknadsföring och kommersialisering: Det uppdaterade innehållet hittar du från studiematerialen i helheten Företagskunskap.
2. Interaktion och förhandlingsteknik: Det uppdaterade innehållet hittar du från studiematerialen i helheten Arbetslivskunskap, där synvinkeln är expanderad till att handla allmänt och arbetslivet.
3. Den globala marknaden: Innehåll som handlar om ekonomi hittar du i helheten Kontroll över den egna ekonomin. Material om ansvarsfull affärsverksamhet och cirkulär ekonomi hittar du i Företagskunskap-studiematerialen.
4. Ekonomi, finanser och entreprenörskap: Innehåll som handlar om ekonomi och pengar hittar du i helheten Kontroll över den egna ekonomin. Innehåll gällande företagande är uppdaterade och flyttade till studiematerialen i Företagskunskap-helheten.

 

Vi hjälper dig gärna gällande frågor om Businesskurserna! Du når oss bäst via bisneskurssit@tat.fi.